top of page

ספרים

למרות האמרה שאין לשפוט ספר לפי כריכתו, לעיצוב הכריכה חשיבות רבה. זהו רושם ראשוני לגבי החוויה הממתינה בין הדפים. עימוד הספר הוא שלב חשוב ומכריע בתהליך הפקת הספר, במהלכו מעוצבים עמודי הספר שהם פניה של היצירה שלך.

bottom of page